کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر محمود سجادی

2- دکتر امید توفیقی

3- دکتر میلاد امیری

4- دکتر سجاد رجبی

5- دکتر عباس خدامرادی

6- دکتر محبوبه سادات موسوی

7- دکتر حمیده نیک صفت

8- دکتر هومن طاهریان

9- دکتر مهسا محمدی

10- دکتر انیس مهدوی